15 December 2010

Simbahan bilang Pakisumaro sa Plano nin Kaligtasan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, 16 Disyembre 2010


Sa pagpoon niato kan mga Misa de Aguinaldo, an satong paghorop-horop gibohon tang introduccion kan nagkapirang mahalagang okasyon sa satong rona:

Enot, syempre an Pasko kan Pagkamundag ni Jesus. An satong mga Misa de Aguinaldo, mga Misa novenario sa pag-andam sa celebracion kan Pasko. Boot sabihon sa lambang pagsimba niato, mawot niatong mas lalong iayon an satong mga espiritu sa espiritu kan Pasko. An mga karakter sa mga istorya sa ebanghelyo na madadangog ta sa mga Misang ini, mga pagirumdom asin guia niato kun pa'no magkakanigong sabaton si Jesus sa Pasko. Orog sa mga karakter na ini iyo sa Virgen Maria asin Juan Bautista.

Ikaduwa, an Taon kan mga Jovenes. Ngonyan man na Disyembre 16, popo'nan ta an celebracion kan Taon nin mga Jovenes na matapos sa siring man na petsa sa masunod na taon. Nag-cecelebrar nin ika-25 aniversario an CBCP Episcopal Commission on Youth na pinamamayohan kan satong namomotan na Obispo Joel Baylon. Sa bilog na taon na ini papakarayon asin papaglaadon ta nin gayo an apostolado sa mga jovenes. Bako na sana sinda an paglaom kan satong futuro, sinda na an ngonyan. An pinakadakulang demografico sa Simbahan iyo an mga nasa edad 13-35.

Si Juan Bautista asin Virgen Maria, sa panahon na an istorya ninda binabasa sa mga Misang ini, mga jovenes pa man. Late-20s o early 30s kan si Juan Bautista magpoon kan saiyang pagiging profeta sa publiko. Teenager si Virgen Maria kan nagbabados siya ki Jesus. Minsan sa joven nindang edad, dai sinda nagduwa-duwa na iatang an saindang mga sadiri sa pag-otob kan kabotan kan Dios Ama. Nin huli kan saindang mga sakripisyo, nagkaigwa kita nin magayagayang Paraligtas. Girumdumon man na si Jesus sarong joven na soltero kan magministerio sa publiko, magsakit, magadan asin mabuhay-liwat. Ipamibi niato na dai masayang an panahon nin pagkajoven, panahon ini nin maigot na pagtalubo, pangaturogan asin pagbago, enot kan sadiri dangan kan sociedad.

Ikatolo, an Enot na Pagtiripon Pastoral kan Diyosesis. An satong Lokal na Simbahan igwa man nin dakulang paghiro. Boot niatong balikan an satong mga naging experiencia may sampolong taon na an nakaagi kan nagkaigwa man nin siring na pagtiripon sa Diyosesis sa sarong Synodo. Boot man niatong hilingon asin midbidon an mga realidad na hinahampang niato sa presente. Asin boot niatong pag-andaman nin husay an futuro kan satong Simbahan sa paagi nin sarong komprehensibong Diocesan Pastoral Plan.

Tanganing mangyari ining mga procesong aaragihan asin mga bunga na boot tang makua, kaipuhan mapakusog ta man an satong pagkamidbid, bilang indibidwal asin bilang komunidad, na kita mga kabtang kan dakulang komunidad nin mga disipulos ni Cristo na iyo an Simbahan. Paghohorop-horopan ta asin ipapangadie an komunyon, misyon asin misteryo kan satong pagiging Simbahan sa mga Misa de Aguinaldo.

Poonan ta iyan ngonyan. Enot, Ipamibi niato na an lambang saro na uya digdi makamtan an saindang hinahagad sa Kagurangnan. Ikaduwa, ipamibi niato na gabos kita digdi magin bukas sa mga pasabong nin Kagurangnan kun ano an Saiyang kabotan sa satong buhay. Ikatolo, pagluwas ta hale sa Misang ini, hingowahon ta na magin mas maboot, mas masinabot asin maminoot sa kapwa -- sa mga makakasarabatan ta, sa mga makakairiba sa eskwelahan man o trabaho, asin lalo na sa laog kan pamilya. Ini an katuyuhan kan satong mga Misa de Aguinaldo.

No comments:

Post a Comment