19 December 2010

Mga Tanda nin Comunion sa Simbahan

HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 18, 2010


Aram ta baga an Anunciacion, ini an pagbareta ni anghel Gabriel ki Maria na sya magigin Ina ni Jesus. Pero aram nindo na igwa pa nin ibang anunciacion na manungod sa pagkamundag si Jesus?

Si Gabriel nagpahiling man ki Zacarias asin nagbareta na siya asin an saiyang agaom magkakaigwa nin aki sa saindang pagkagurang. An mga anghel nagpahiling man sa mga pastores asin nagbareta kan inaki na Paraligtas kan kinaban. Pwede man masabing may pasabong na itinao sa mga mago, alagad ini bako sa direkta hale sa mga anghel kundi sa paagi kan saindang pag-aadal. Ngonyan na aga, nadangog niato an istorya kan saro sa mga anunciacion na ini: an pagpahiling kan anghel ki Jose sa saiyang pangaturugan.

Mahalaga kun bako man an papel, an mensahe na sana, kan mga dinulok kan mga anghel sa ebanghelyo. Ngonyan na Misa, paghorop-horopan ta an papel ni San Jose sa buhay ni Kristo asin buhay niato bilang Simbahan.

Sa padagos niatong pag-andam para sa Enot na Pagtiripon Pastoral kan Diyosesis, an tema para sa Misang ini manungod sa mga tanda nin Comunion sa satong Simbahan. Saro ngunang paliwanag: an boot sabihon kan Comunion iyo na igwang pagkaboronyog an komunidad nin mga nagtutubod nin huli sa paghiras kan Dios kan Saiyang buhay sa katanosan. An Simbahan iyo an piniling paagi kan Dios para maotob an Saiyang plano sa katawohan: na gabos magkasararo ki Cristo (Ef 1,10).

Ano an mga tanda kan Comunion na ini sa Simbahan? Asin ano man leksyon na tinatao ni San Jose sa sato sa pagsabuhay kan Comunion na ini?

1. An Comunion nakagamot sa experiencia nin pagtubod.

Nagkakaigwa nin pagkaboronyog sa Simbahan nin huli ta saro sana an tinutubudan. An pagtubod bako sana intelectual na pag-oyon kundi gawe nin buhay (way of life). An enot na pagduwa-duwa ni San Jose manungod sa sitwasyon kan saiyang nobya, siring man an saiyang pag-ako sa mensahe ni Gabriel, asin lalo na an saiyang pagdesisyon na atamanon an saiyang mag-ina, bunga kan pagsabuhay ni San Jose kan pagtubod. Kun isinasabuhay ta an mga katotoohan kan Biblia asin mga katukdoan kan Simbahan, nahihirasan kita kan dunong asin rebelasyon na itinao kan Dios sa saiyang banwaan.

2. Nasa sentro an Tataramon kan Dios asin mga Sakramento.

An Tataramon kan Dios bako sana mensahe na igwa in dunong o nagtataong guia sa buhay, orog sa gabos ini an pagpamidbid kan Dios kan Saiyang sadiri. An mga sakramento mga nakakaputan na mga tanda na nagtataong biyaya hale sa Dios asin nagpapahayag kan Saiyang presensya sa buhay niato.

Kan inako ni Jose si Jesus bilang saiyang aki, inako niya man an Tataramon na nanitwao asin an pinaka-Sakramento kan Ama, an tanda na nagtatao kan kapanoan kan pagpamidbid kan Dios Ama.

3. Partisipasyon kan laiko asin mga ministerio.

An Comunion sa Simbahan nangyayare sa pag-ayon o involvement kan lambang miembro kaini. Asin an pinakakonkretong paagi nin pag-ayon sa Simbahan iyo an pagparticipar sa mga ministerio kaini. An boot sabihon kan ministerio: paglingkod, asin may manlaen-laen na paagi sa paglingkod - sa pamayo, sa paggibong-herak, sa pagtukdo, sa pag-ambag sa pangangaipo, sa paigigin maminoton na agom asin magurang, kadakul pa.

Kaya kan Dios papangyarehon an satong kaligtasan sa pinakamadaling paagi, alagad sa kasaysayan kan satong kaligtasan, an kabotan kan Dios iyo na magpili nin mga tawo na magtabang sa pagmukna kan saiyang dajulang plano. Si Jose saro sa mga dinulok nin Kagurangnan. Lugod kun kita man tawan nin oportunidad na makapaglingkod sa Dios asin kapwa sa anuman na paagi, dai lugod kitang magduwa-duwa sa pagsunod kan Saiyang kabotan.

4. Pagbago kan banwaan sa paagi kan dialogo nin pagtubod asin buhay.

Sinabi ta kasubago na an pagtubod bako sa isip sana kundi ini sarong gawe nin buhay. Kun an satong pagtubod tunay na nagigin guia kan satong buhay, mababago kita susog sa kabotan kan Ama, asin sa pagbago kan satong mga sadiri, mababago man banwaan. Paghinale ta an influencia kan satong pagtubod sa pulitika, ekonomiya, edukasyon, negosyo o trabaho -- mawawara kita sa tamang dalan nin pagbabago.

Siring ki San Jose, lugod an satong mga buhay magin mga saksi kan satuyang pagtubod.

5. Pag-ataman asin paglingkod (stewardship and service).

Sa pag-ako ni San Jose ki Jesus bilang aki, an saiyang pagka-ama nagin tunay na pag-ataman o stewardship. An boot sabihon kan stewardship iyo na an gabos na bagay hale sa Dios asin pinasubli satuya tanganing atamanon ta. Gurano niato pinapahalagahan asin inaataman an mga itinaong balaog kan Diios sa satuya? An mga balaog kan satong buhay: pamilya, mga namomotan, an bilog na kinaban, an kapalibutan, an satong salud asin mga kakayahan, etc. Gurano na ginagampanan an satong katongdan bilang mga responsableng paraataman kan mga ini?

6. Eukaristiya

An gabos na sinambit mga tanda nin Comunion sa Simbahan, alagad an pinakaorog sa gabos na tanda iyo an Banal na Misa. An Misa an burabod asin alituktok nin buhay asin misyon kan Simbahan. Sa laog kan Misa nagkakatiripon an banwaan, an mistikong Hawak ni Cristo. Sa laog man kan Misa an Dios nagpapamate kan Saiyang presensya: sa mga babasahon, sa katawohan na tiripon, sa persona kan padi, asin syempre sa pagcomunion kun saen si Jesus naging parte kan satuyang abang sadiri.

Sa lambang pagsimba hingowahon ta an "full, conscious and active participation" sa Misa. Dangan gibohon tang mahalagang paghiro an pagrani asin paghanap sa mga nawawara sa Simbahan.
Ini an mga tanda nin Comunion sa Simbahan.


No comments:

Post a Comment