19 December 2010

Mga Fundamental na Katongdan kan Simbahan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 19, 2010
Ikaapat na Domingo kan Adviento


An babasahon hale sa ebanghelyo ngonyan na Domingo pareho kan sa kasuodma: susog ki Mateo, manungod sa pagpahiling kan anghel ki San Jose sa pangaturugan. An halipot na paliwanag kaini iyo na iba an cycle kan mga babasahon na ginagamit para sa Domingo, iba man para sa ibang aldaw kan semana. Kaya minsan, siring ngonyan, nagkakasunodan na magkapareho an babasahon.

An tema kan satong Misa de Aguinaldo manungod sa mga fundamental na katongdan kan Simbahan. Ini iyo an pagkapadi, pagkapropeta asin pagkahade. Sa enot na pagbasa an istorya manungod sa pag-oolay ni Hadeng Ahaz asin Propeta Isaias. Nagtatao nin insght an istorya manungod sa papel na ginagampanan kan hade asin propeta sa suanoy na Israel.

An hade an may katongdan sa paggobyerno, sa paggamit kan mga kayamanan kan banwaan, asin pagsurog sa katawohan. An mga padi man an namamayo sa pampublikong pamibi, an mga nag-aataman sa templo, asin nagtutukdo sa mga tawo kan mga tugon kan Dios susog sa mga Kasuratan. An hade nagsisimbag kan mga temporal na pangangaipo kan banwaan: seguridad, ekonomiya, hustisya. An mga padi nagsisimbag kan kan mga espiritual na pangangaipo kan banwaan: pamibi, tradisyon, biblia. Sa suanoy na Israel igwa man nin mga propeta. Kairiba kan hade asin padi, an propeta namamayo man sa banwaan sa paagi kan direktang pagpagirumdom asin pagsadol manungod sa kabotan kan Dios. Dakul sa mga propeta dai kabale sa insitutional framework kan paggogobyerno sa Israel alagad midbid an saindang kahalagahan nin huli ta sinda an tanda kan presensya asin pagkamoot ni Yahweh sa banwaan.

Sa pag-abot ni Jesus, an lambang Kristyano na binonyagan sa ngaran niya, minaako man kan tolong katongdan nin pagkapadi, pagkapropeta asin pagkahade. Bilang komunidad nin mga mga nagtutubod, an Simbahan may siring man na katongdan. Ano an boot sabihon kan mga dignidad asin katongdan na ini na inako ta hale ki Cristo?

An Pagkapadi niato iyo an pagsabuhay kan pamibi asin padagos na pagrani sa Dios. Lambang Kristyano inaapodan bako sana mamibi para sa sadiri kundi para sa kapwa asin sa dakulang komunidad nin katawohan. Lambang Kristyano inaapodan bako sana maghingowa para sa sadiring kabanalan, kundi na magtabang sa pagdara kan kapwa pasiring sa Dios. An katongdan na ini ginigibo kan Simbahan sa paagi kan mga gawe nin liturhiya, pagpamibi, asin pagdebosyon sa bilog na taon. An pinakahalangkaw na kapahayagan kaini iyo an Banal na Misa kun saen nagkakatiripon an banwaan asin sarabay na pig-aatang sa Ama an sakripisyo ni Cristo.

An Pagkahade niato iyo an paglingkod asin pag-ataman sa kapwa asin kapalibutan. Lambang Kristyano inaapodan na bako sana pakarayon an sadiri, na kamotan bako sana an pamilya o mga harani sa puso, kundi na maging tawo para sa kapwa (men and women for others). An Simbahan nagpapahiling kan saiyang pagkahade sa ministeryo kan pagiging pamayo, asin sa mga gibong-herak. Dakulang parte kan misyon kan Simbahan an pagtabang sa mga nangangaipo, pagsurog sa mga maluya asin paghanap sa mga nalalagalag.

An Pagkapropeta niato iyo an padagos na pag-otob kan kabotan kan Dios asin pagsaksi kan buhay tinao Niya satuya huli ki Cristo. Kaiba kaini an pagpagirumdom sa mga nasasala an dalan na linalakawan, asin pagpapalinaw sa dimension na moral kan mga gawe kan sociedad susog sa Kasuratan asin kabotan kan Dios. Pagnaggigibo kita nin tama asin nagbabalangibog kan Tataramon kan Dios, ginigibo niato an satong pagkapropeta. Sa dakul na beses, an satong Simbahan nagpapagirumdom asin nag-aagyat sa katawohan, lalo na sa mga makapangyarihan, manungod sa pagiging maimbod sa kabotan kan Dios nin huli ta an pagtubod asin moralidad dai dapat mawara sa pulitika, ekonomiya asin edukasyon.

Siring ki San Jose na nagtubod sa tataramon kan Dios sa paagi kan anghel, asin na nag-atang kan buhay sa pag-ataman kan saiyang mag-ina, asin siring ki Propeta Isaias na nagsaksi sa katotoohan kan presensya asin pagkamoot kan Dios, ipamibi niato na maotob sa bolanos na puso an satong mga katongdan bilang mga hade, padi asin propeta huli ki Cristo.

.

No comments:

Post a Comment