21 December 2010

An Mga Esensyal na Karakter kan Bagong Ebanghelisasyon
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 21, 2010


An istorya kan satong ebanghelyo ngonyan na aldaw manungod sa pagsungko ni Maria sa harong kan pinsan niyang si Isabel para antabayan siya sa saiyang nagraraning pangaki. An istoryang ini midbid ta bilang an Visitacion, an ikaduwang Misteryong Maogma sa Santo Rosaryo. Digdi man sinambit ni Isabel an mga tataramon sa satong pamibi: "paladan ka sa mga babae gabos, asin paladan an saimong aking si Jesus".

Magayon na alegorya ini sa tema kan ebanghelisasyon. Si Maria dara an Tataramon sa saiyang tulak nagsungko sa pagtabang sa mas nangangaipo kisa saiya. Kan mahiling siya ni Isabel, tulos namidbidan siya asin an saiyang darang Marhay na Bareta, mala ngani pati an aki sa laog kan saiyang tulak naglukso man sa kaogmahan.

Arog man kaini an hinahagad kan ebanghelisasyon sa bagong panahon. An pinakamahalaga iyo na dinadara niato si Cristo asin an Saiyang Marhay na Bareta na nakakapabago nin buhay. An pangapodan ngonyan kan satong Simbahan iyo an panibagong ebanghelisasyon. Ano an boot sabihon kaini?

Sabi ni Papa Juan Paolo II, sa saiyang surat encyclical na Novo Milenio Ineunte, "an bagong ebanghelisasyon dai man nag-iimbento nin bagong programa. An programang sinasabi, su dati pa man giraray: ini an plano na makukua sa ebanghelyo asin buhay na Tradisyon. An sentro kaini si Cristo pa man giraray, na dapat mamidbidan, kamotan, asin arogon, tanganing sa Saiya mabuhay kita sa buhay kan Santissima Trinidad, asin kaiba niya bagohon ta an kasaysayan hanggang sa kapanoan kaini sa langitnon na Jerusalem... Alagad ini dapat ipahiling sa mga initiatibo pastoral na nakaayon sa mga circunstancia kan lambang komunidad."

Sa satong contexto, an Bagong Ebanghelisasyon igwa nin apat na esensyal na karakter:

1. Nakakatutok sa mga Kasaradayan, sa mga nasa gilid kan sosyedad o mga marginalized. Poon pa kan 1991 sa Ikaduwang Concilio Plenaryo sa Pilipinas, an mga pamayo kan Simbahan sa satong nasyon nagpahayag na an komunidad nin mga nagtutubod sa Pilipinas dapat magin Simbahan nin mga Dukha. Boot sabihon kaini, an misyon kan ebanghelisasyon igwa nin pagkiling sa mga dukha o preferential option for the poor. Siring man ini nakikidumamay asin nagmamakulog sa sitwasyon kan mga dukha.

2. Nakakasabot kan Kamugtakan nin mga Tawo kun saen malaog an ebanghelisasyon. Nin huli ta an satong dara sa ebanghelisasyon iyo an buhay na Tataramon kan Dios, dapat mamatean kan mga naghihinanyog na nasasabutan kan Dios an saindang kamugtakan o sitwasyon sa buhay. An satong pinapamidbid sarong Dios na danay na nagmamakulog sa Saiyang banwaan, kaya susug digdi nakabase an mga estratehiya asin programa na gagamiton ta sa ebanghelisasyon.

3. An Pagkapadi kan Gabos na Binonyagan. Kairiba sa bagong ebanghelisasyon an pagpasabot na gabos kita na binonyagan ki Cristo nakikihiras man sa Saiyang pagkapadi. An apod kaini iyo an "pagkapadi kan gabos" o "common priesthood". Laen ini sa ministerial priesthood o pagkapadi kan mga inordenan. Boot sabihon kaini lambang Kristiyano may katongdan na ipamibi an kapwa asin darahon an kapwa parani sa Dios. Bako sana ini trabaho kan mga padi na inordenan kundi obligasyon nin lambang Kristyano.

4. An Ministerio kan mga Laiko. An laiko iyo an gabos na miembro kan Simbahan na dai nag-ako kan Sagradong Orden. Entonces, labi 99% kan mga Kristyano mga laiko, asin sa bagong ebanghelisasyon itinutukdo sainda na yaon sainda an misyon na bagohon an kinaban asin kasaysayan susog sa Marhay na Bareta sa paagi kan saindang direkta asin aktibong partisipasyon sa pulitika, ekonomiya asin kultura. An laiko inaapod sa manlaen-laen na minsterio sa laog kan Simbahan. An panahon na an padi sana an may pagkaaram asin naghihiro para sa Simbahan tapos na. An kaipuhan ngonyan iyo an pantarabangan kan mga padi asin laiko tanganing maotob an misyon kan Simbahan.

An pangapodan sato sa Bagong Ebanghelisasyon iyo na arogon si Maria sa paghiras niya ki Jesus sa kinaban, lalo na sa mga nangangaipo. Siring man dapat arogon ta man si Isabel na bukas asin maogma sa pag-ako kan Tataramon kan Dios.

No comments:

Post a Comment