23 December 2010

An Pamilya: Sadit na Simbahan


HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 23, 2010


An satong ebanghelyo ngonyan iyo an istorya kan pangaki ki Juan. Bago siya nagin Bautista, pinakaorog sa mga propeta asin boses na nagkukurahaw sa kadlagan, siya man saro ngunang omboy, nagdulot nin labi-labing kaogmahan sa saiyang mga magurang asin ngangalasan sa saindang pagtaraning.

1. An pamilya sadit na Simbahan. An pamilya ni Zacarias, Isabel asin Juan an saro pang pamilyang ipinapamidbid sato sa Adviento. Angay na marhay sa tema kan satong Misa ngonyan: “An Pamilya bilang Sadit na Simbahan”. Siring sa dakulang komunidad nin mga nagtutubod, an Simbahan sa pamilya o iglesia domestica, igwa man nin komunyon asin misyon.

Kan nginaranan ni Zacarias an saiyang aki na Juan, pinahayag niya man an dakulang katotoohan manungod sa satong Dios: “mabalaog si Yahweh”. Si Yahweh an burabod nin komunyon kan pamilya. Asin base sa mga elemento kan istorya, an pamilya ninda tinawan man nin mahalagang misyon: tabangan an kinaban sa pag-andam sa pag-abot kan Aki kan Dios.

Bago sa gabos, sa pamilya ipinapamidbid sa mga aki an mahal na Dios. Kaiba digdi an pagtukdo sainda nin mga pamibi, pag-iba sainda sa pagsimba, asin pag-introducir sainda sa mga kaugalian asin tradisyon na Katoliko. An pagkamoot kan saindang mga magurang iyo an magigin ideya kan mga aki kun pano namomoot an Dios. An padara kan saindang mga magurang, iyo an magigin ideya kan mga aki manungod sa kadunongan kan Dios.

2. An pamilya nag-aataman asin nag-aandam sa mga kaakian. An kritikal na panahon nin pormasyon nin mga kaakian nangyayari sa laog kan pamilya. Igwa nin magayon na tula manungod digdi: “Children Learn What They Live”.

If a child lives with criticism, he learns to condemn.
If a child lives with hostility, he learns to fight.
If a child lives with ridicule, he learns to be shy.
If a child lives with jealousy, he learns to feel guilty.
If a child lives with tolerance, he learns to be patient.
If a child lives with encouragement, he learns to appreciate.
If a child lives with praise, he learns to appreciate.
If a child lives with fairness, he learns justice.
If a child lives with security, he learns to have faith.
If a child lives with approval, he learns to like himself.
If a child lives with acceptance and friendship, he learns to find life in the world.

3. An pamilya eskwelahan nin pagkamoot, asin hale sa pamilya ihinihiras sa mas dakulang sosyedad an misyon nin pagkamoot. Nagkapirang aldaw pa sana an nakaagi, may sarong propesor sa pilosopiya na nagsurat nin artikulo sa Inquirer. Kabilang ini sa mga sinabi niya:

“Jesus exhort people to transcend the selfish confines of the family. The family is a kind of private space. We feel at home in it. But Jesus says that we cannot be called children of God if our love was limited to our families. For indeed even the cruelest evildoers among us love their own families.

We Filipinos pride ourselves in having close and tightly knit families, which indeed is a wonderful thing in itself. But as in any other good thing, when corrupted it can degenerate into something destructive.”

Mahalaga na an pamilya magin eskwelahan kun saen an mga aki nakakaukod manungod sa dignidad, integridad, pagigin honesto, pagsakripisyo, heroismo, asin pagkamoot na bakong makasadiri. Sa siring na paagi, magdadakula an mga aki na midbid an saindang sadiri alagad bakong makasadiri, asin andam na mag-ako kan saindang misyon na ipahayag an Marhay na Bareta asin ihiras an buhay kan Dios.

Ipamibi niato an satong mga pamilya tanganing an mga ini magin tunay na sadit na Simbahan asin eskwelahan nin pagkamoot. Ipamibi niato an mga miembro kan satong pamilya na nag-aagi nin kadipisilan. Ipamibi niato an satong mga sadiri na lugod makatabang kita sa pagsabuhay kan komunyon asin misyon kan satong mga pamilya.

No comments:

Post a Comment