24 December 2010

Mga Saradit na Kristiyanong Komunidad

HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 24, 2010


Hilngon ta an mga karakter sa mga pagbasa ta ngonyan na aldaw. Enot si David, hade nin Israel. Dangan si Zacarias, ama ni Juan Bautista na sa ebanghelyo nag-awit nin pag-omaw sa Kagurangnan nin huli ta sinda nagin paladan.

Ano pa an mahihiling niato? An mga paladan palan kan Kagurangnan, hinahagadan Niya na pararomon an pagtubod. Sa paagi ni propeta Nathan, ipinahayag ki David an kabotan kan Dios na ipagibo an templo, an simbolo kan presensya kan Dios sa tahaw kan banwaan.

Si Juan Bautista na inaawitan ni Zacarias, hahagadan man kan Kagurangnan pag-abot kaini sa tamang edad nin sarong dakulang partisipasyon sa Saiyang plano. Susog sa awit kan saiyang Ama, si Juan “aapodon na propeta kan Orog Kahalangkaw: ta mangengenotan siya sa atubang kan Kagurangnan sa pag-andam kan saiyang dalan.”

Kita man na banwaan Niya ngonyan hinahagad na pararomon pa an satong pagtubod, lalo na an satong pakisumaro sa komunyon nin mga nagtutubod na iyo an Simbahan. Marhay ining paghorop-horopan sa bisperas kan Pasko.

An dalan pasiring sa mas hararom asin malaad na buhay Kristyano iyo an pagmukna nin mga saradit na Kristyanong komunidad o BECs. Ano man ngaya ining mga BECs?

Sabi ni Bp. Francisco Claver, SJ, sa saiyang librong The Making of a Local Church: “The Basic Ecclesial Community is
       1. a community of believers
       2. at the grassroots level
       3. which meets regularly
       4. under the leadership of a lay minister
       5. to express their faith in common worship
       6. to discern on their common living of the faith
       7. to plan and act on common decisions regarding their life of faith
       8. in community, as community.”

Boot sabihon, sinasadol an lambang Katoliko na mas lalo pang pararomon an pagtubod asin pakisumaro sa Simbahan sa paagi nin partisipasyon sa mga BECs. Kun an pagigin komunidad ta napapahiling sana sa pagsimba pagDomingo sa satong simbahan sa parokya, kulang ini asin nagigin impersonal na man sa kadakulaan kan parokya asin kadakulan kan mga nagsisimba na bako na man magkamiridbid an kadaklan. Kaya sa tahaw kan parokya asin pamilya, sinasadol an lambang Katoliko na mag-entra asin magpartisipar sa mga BECs.

Sa paagi kan mas hararom asin ugos na pagigin komunidad, magigiyahan an lambang saro sa mga partikular na detalye kan buhay Kristiyano: sa pagpamibi asin pagrani sa Dios, sa paghampang sa mga realidad kan kinaban, asin paghiro nin may pagkasararo para simbagan an mga pangangaipo kan komunidad. An mga ini mangyayari sa nibel kan mga BEC.

Sa ngonyan, minsan igwa na ki mga lugar asin parokya na may mga aktibong BECs, dai pa ini nami-mainstream o midbid na marhay na paagi sa pagigin-Simbahan. An pagpakusog kan satong mga Barangay Pastoral Teams o Councils an saro sa mga paagi para mangyari ini.

Igwa man ki mga grupo asin movimiento sa satong Simbahan na nagtatao nin experiencia nin komunidad, halimbawa: NeoCatechumenal communities, charismatic movements, Couples for Christ, BCBP, El Shaddai, Marriage Encounter group, asin iba pa.

Siring kan pag-apod kan Dios ka David, Juan Bautista, mga propetas asin banal, an satong Simbahan asin an lambang saro inaapodan Niya man na mas lalo pang magrani Saiya asin magsabuhay kan Diosnon na buhay. An Kristiyanong boot pang magrani sa Dios dai na makokontento sa pagsimba sana kada Domingo o pagkaigwa nin debosyon sa mahal na Ina o mga santos, hahanapon man niya an biyaya, pagtalubo asin kaogmahan kan mas hararom asin aktibong partisipasyon sa komunidad. 

No comments:

Post a Comment