22 December 2010

An Pangapodan sa Pagbago
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 22, 2010


Kan mga nakaaging aldaw naghorop-horop kita sa tema kan Simbahan bilang komunyon sa misyon. Bilang komunyon kita nahihirasan kan buhay kan Dios. Boot sabihon kan misyon hinihiras ta man sa iba an buhay na itinao sato kan Dios tanganing an kaligtasan makamtan nin kagabsan.

Tangani na mangyari an kapanoan kan satong komunyon asin misyon, may mga bagay na kaipuhan nguna mangyari. Saro sa mga ini iyo an pagbago kan satong sadiri pasiring sa tunay na katalingkasan.

Sa tataramon na Griego an apod kaini metanoia, boot sabihon pagbago o pagkambyo nin isip na nakakaapekto sa pinakagamot kan satong pagkatawo.

An satong ebanghelyo ngonyan nagpapahayag kan awit ni Maria, an Magnificat. Ini awit nin katalingkasan asin kamurawayan. Sabi ni Maria, an saiyang kalag nag-oomaw sa Kagurangnan, an saiyang espiritu nag-oogma sa Dios na saiyang paraligtas.

Si Maria maogma asin mamuraway nin huli ta bolanos an saiyang pagsarig sa Kagurangnan. Siring man kaini an makakamtan kan mga naglalakaw sa dalan ni Maria, dalan nin pagbago kan sadiri pasiring sa tunay na katalingkasan.

An enot na kaipuhan midbidon sa dalan nin pagbago kan sadiri iyo an presensya asin paghiro kan Espiritu Santo. Siya an nangangapodan, nagpapangyari asin nagsustenir nin pagbago sa satong sadiri. Kaipuhan na magin bukas an satong puso asin isip sa Espiritu.

Ikaduwa an pagbago kan satong kaisipan asin paghiling sa buhay. An dapat na mabago sato iyo an tendencia na paorogon an sadiri kisa sa kapwa. Pag nasa satuya an Espiritu asin Siya an satong sinusunod, dai kita mawawara sa dalan nin buhay.

Ikatolo an pagsabuhay nin tanos kan pagtubod. Tanganing magin bilog an pagbago kan sadiri, dapat an pagtubod naisasabuhay. Boot sabihon, nin huli ta kita Simbahan nin komunyon asin misyon, dapat naghihingowa kita na magsaksi sa pagkamoot, linigon an pulitika, atamanon an kapalibutan, protektahan an buhay, suportahan an pamilya, asin iba pa.

Ikaapat an pagbulong kan lugad nin pagkabaranga asin pagtabang para sa kaboronyogan nin tawo. An tentasyon nin kinaban nagdadara nin salang paghiling sa katalingkasan asin kaogmahan. Sa pagbukod kan tawo sa sala na kaogmahan, nagkakawsa siya nin pagkabaranga asin pagkamakasadiri. An tunay na pagbago kan sadiri dai minatapos sa sadiri man sana kundi sa pakipagkapwa asi pagmukna nin kaboronyogan.

Pagbago hale saen? Pagbago para saen? Ini an duwang dakulang hapot sa pagbago kan sadiri. Katakod ini kan duwang parte kan ideya nin katalingkasan na may pinagtatalingkasan asin may padudumanan (freedom from and freedom for). An simpleng simbag:

1. Minatalingkas kita hale sa kaoripnan nin kasalan. An pagpatalingkas kan Dios sa mga Israelita sa kaoripnan sa Ehipto sarong dakulang alegorya kan katalingkasan na ini hale sa kasalan. Ano an mga nagpapaoripon sa sato ngonyan? Pwede ining maraot na ugali na nagin nang habit na dipisil nang pondohon, o ano man na adiksyon, o bako marhay na pakipagrelasyon, o labi pagmawot nin materyal na kaogmahan. An mga bagay na ini, minsan nagtatao man nin kaogmahan, aram ta mas nakakaraot kan satong buhay.

2. Minabago kita pasiring sa tunay na katalingkasan. Asin an tunay na katalingkasan daa nahihiling sa kadakulan kan pwede tang pagpilian (multiplicity of choices) kundi sa kapasidad tang mamili asin magin maimbod (capacity to choose and commit), tanganing sa siring makua niato an tunay na kaogmahan na nagbibilog kan buhay.

Hudyan na pagirumdom: an pangapodan sa pagbago nin buhay asin pagtalingkas sa kasalan, kun sadiring kusog asin tibay sana an gagamiton, dai ta kayang gibohon. Ini an mensahe kan Pasko: na igwa kita nin Dios-na-uya-sato na naghahalat na akoon ta an tinatao Niyang presensya asin kusog sa satong buhay tanganing madara kita sa tunay na pagbago kan sadiri, tunay na katalingkasan asin kaogmahan.

No comments:

Post a Comment