20 December 2010

An Misyon kan Simbahan


HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 20, 2010


Sa ebanghelyo ngonyan pig-iistorya an pagbareta kan anghel ki Maria na pinili kan Kagurangnan na magin ina kan Saiyang Aki. Aram ta na an simbag ni Maria: "mangyari man lugod susog sa saimong tataramon".

Nagkapirang bagay an magayon tawan na atensyon sa pamilyar na istoryang ini. Enot, an dakulang plano nin Dios para sa satong kaligtasan. Ikaduwa, an partisipasyon nin tawo digdi. Dangan, yaon man an enot na initiatibo hale sa Dios; asin an simbag nin tawo sa initiatibo kan Dios.

Ini an saro sa mga misteryo kan satong kaligtasan: sa Saiyang dakulang kapangyarihan, dai kaipuhan kan Dios nin katabang para mapangyari an ano man. Alagad pag-abot sa kaligtasan kan katawohan, minawot Niya an partisipasyon kan tawo mismo. Saro sa mga pinili kan Kagurangnan na mahalaga sa kasaysayan kan satong kaligtasan iyo si Maria.

Dai man gayo nasabotan ni Maria an kadakulaan kan sitwasyon na saiyang lalagoan, nagsarig siya sa Kagurangnan, asin kan an Dios maghagad kan saiyang tabang, daing duwa-duwa, itinao niya ini Saiya. Alagad si Maria dai man nagdesisyon hale sa sarong vacuum. Kun nata ta madali saiya an mag-iyo sa Dios, bunga kan pagpadakula saiya asin kan kultura kan komunidad nin mga nagtutubod na nakapalibot saiya. An saiyang desisyon hale sa saiyang experiencia manungod sa Dios sa saiyang buhay.

Iyo ini an pighahalean kan misyon: an pagtubod niato na nagpapahiling satuya kan pagkamoot asin pagkamaimbod kan Dios. Sa panahon kan Lumang Tipan, an misyon iyo na atamanon an pagtubod asin ilikay sa digta nin pagsamba sa mga dios-diosan kan nakapalibot na mga nasyon sa Israel. Alagad kan pag-abot ni Jesus tinukdo Niya an Marhay na Bareta asin sinugo Niya na ini ibalangibog. Ini na ngonyan an misyon kan Simbahan.

Kan nakaaging mga aldaw pighorop-horopan niato an manungod sa Comunion kan satong Simbahan. Naukdan ta na an comunion na ini bako sana an pagkaboronyog kan banwaan kundi an buhay kan Dios mismo na tinatao Niya sa gabos na tawo. Ngonyan, an comunion na ini bako static na comunion, kundi naghahagad na ihiras, isabwag asin ibalangibog.

Iyo man nanggad, kun nakua ta na an buhay, an katotoohan, an tunay na kaogmahan, sa satong Simbahan, boot sabihon kun namatean ta sa satong Dios asin sa Saiyang banwaan an kaligtasan, boot niatong dai sana ini sadirihon kundi na ihiras man an marhay na bareta na ini sa iba, sa kapwa, sa gabos na tawo.

An apod kan paghiro na ini: ebanghelisasyon, asin ini an misyon na itinao ni Cristo sa Saiyang Simbahan. Sabi ni Jesus sa Mt 28,18-20: "Lakaw kamo, gibohang dispulos an gabos na nasyon! Bonyagan sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, tukdoan na mag-otob kan gabos kong itinugon saindo."

May tolong kabtang (stages) an misyon nin ebanghelisasyon:

1. Missio ad Gentes (Misyon sa Katawohan). Hinahagad na ipahayag ta an Tataramon kan Dios sa gabos. Sabi sa 2 Tim 4,2: "Iharubay mo an tataramon; kahigosan mo, angay sa panahon o bako..." Sabi man ni San Francisco de Asis: "Sa gabos na panahon ipahayag an ebanghelyo, paminsan maggamit nin tataramon."

2. Bagong Integral na Ebanghelisasyon. Boot sabihon kaini an ebanghelisasyon dapat nasasakop an kabilogan kan satong pagkatawo. An kaligtasan bako sana para sa kalag, kundi sa bilog na tawo. An pagpamibi bako sana sa hilom o sa simbahan kundi nahihiling sa marhay na pagkabuhay. Asin an relihiyon bako bagay na pribado kundi ipinapahayag sa publiko, asin nagtatabang sa pagmukna kan pangarap na banwaan nin tawo.

3. Pagmakulog asin Pagmangno sa Kapwa. Siring man an pagtubod dapat nakakadara sa pagrarom asin pagkusog kan pagkamoot. Poon sa enot na mga komunidad Cristiano hanggang sa ngonyan, dai mahahale an apostolado kan Simbahan sa mga gibong-herak, na dinagdagan pa kan pagsurog sa mga naaapi, paghiro para makua an hustisya, pagtaong-kusog sa mga dukha, pag-ataman sa kapalibutan, asin iba pa.

Ini an dakulang misyon kan Simbahan, asin siring ki Maria na nag-iyo sa imbitasyon kan Kagurangnan, kita man sinasadol na mag-iyo sa misyon kan satong Simbahan sa ngonyan. An mga tataramon kan satong Pamibi para sa Enot na Pagtiripon Pastoral kan Diyosesis marhay na isaboot:

"Palaada an samuyang puso na magmaigot na makisumaro
sa samuyang komunyon nin mga disipulos, tanganing kami magin tunay na
Simbahan na nagpapakusog kan pamilya
          asin nag-aataman kan mga kaakian,
Simbahan na nagdadara nin kaligtasan sa mga dukha
          asin naghahanap sa mga nawawara,
Simbahan na nagmamalasakit sa kapalibutan
          asin nagtatabang sa pagmukna kan banwaan,
Simbahan na naglalakbay pasiring sa kapanoan kan Saimong Kahadean,
sa kapangyarihan kan Espiritu Santo,
sa irarom kan pangataman kan samuyang Ina nin Kaligtasan,
huli ki Kristo na samong Kagurangnan. Amen."

No comments:

Post a Comment