31 October 2012

Mga Pagirumdom sa laog kan Campo Santo sa pagcelebrar kan Todos los Santos asin Dia de los Muertos (Nobyembre 1-2)


 
An fiesta kan Todos los Santos sa Nobyembre 1 pagcelebrar niato kan gabos na santos sa langit - su mga nasa opisyal na listahan o canon kan Simbahan na minidbid bilang mga banal, kaiba man idtong mga dai nasa canon o dai gayo midbid kan kadaklan alagad nasa langit na kaibahan an Kagurangnan. An fiesta kan Dia de los Muertos o Todos los Muertos sa Nobyembre 2 aldaw nin paggirumdom asin pagpamibi para sa gabos na mga gadan, orog na an satong mga mahal sa buhay na naenot na satuya. An sunodan na duwang aldaw na ini popular na pigcecelebrar kan mga Katoliko Kristiyano sa paagi kan pagbisita sa saindang mga gadan sa mga campo santos.

An campo santo o cementerio sagradong lugar. Kaya sa satong pagbisita, manteneron ta tabi an pagkasagrado kaini. May nagkapirang mga bagay na dai dapat paggibohon sa laog kan campo santo:

  1. Bawal an pagdara nin mga inumon na nakakabuyong asin mga bagay na nakakagadan siring kan badil o matarom. 
  2. Bawal an pagsugal, pakipag-inuman, asin an makusog na pagpatugtog nin radyo.
  3. Bawal an pagtapok asin pagwalat nin basura sa laog kan campo santo.
  4. Bawal man an epal sa laog o palibot kan campo santo. Boot sabihon, dai tabi maglaag nin mga streamers o posters na amay asin bako sa lugar na nangangampanya. Kun may mga kandidato na naggibo nin siring, isabay an gibo nindang iyan sa saindong paghurop-hurop kun maninigo sindang botohan pag-abot kan eleksyon.
An pagpamibi para sa mga gadan, sarong magayon na gaweng Kristiyano. An pagpa-responso sa simbahan iyo an paghagad kan pamibi kan bilog na komunidad nin nagtutubod sa pangenot kan saindong mga padi sa parokya para sa saindong mga namomoton na gadan. Nin huli sa kadakul na nagpapa-responso sa mga aldaw na ini, an saindong parokya pwede ser magset-up nin mga lamesa o tents sa mga campo santo kun saen pwede magdolok an mga boot mapa-responso. An saindong atang o offering mapasiring sa pagpadagos kan misyon kan satong Simbahan.

Kan mga nakaaging taon may mga naaraman kitang mga nag-aprobitsar kan magayon na tradisyon asin kafiestahan niato para sa saindang sadiring interes. Kaya tanganing dai magin biktima nin mga paralansi asin mga maraot na elemento, mag-ingat tabi kita sa mga minasunod:

1. Mga naglilibot sa mga harong-harong na naghahanap nin mapa-responso, kung minsan may sobre pa na may pangaran kan parokya. Dai po magtubod sa mga ini, lalo na kun dai nindo midbid o dai kamong nadangog na igwa nin siring na anunsyo sa simbahan o nasiguro sa paagi nin pag-apod sa opisina kan parokya. Sa satong pagkaaram, dai man nin parokya sa satong diyosesis na naggigibo kaini.

2. Mga naglilibot sa laog kan campo santo na nag-oofrecir na ipangadie asin bendisyonan (minsan may agua bendita pa) an saindong mga gadan, dangan mahagad nin donasyon o love offering. An pag-ako nin mga responso asin love offering gigibohon sana sa mga lamesa o tents kan parokya na mahihiling sa prominenteng lugar sa campo santo, asin binabantayan nin mga opisyal na volunteers o staff kan parokya. Kun gibo ini kan dati nang mga parapanganam sa may luwasan kan simbahan, girumdomon na pareho man sana an pamibi ninda sa kun kamo na sana an magpangadie para sa saindong mga namomotan na gadan. Asin an offering sainda mapasiring sa sainda man sana, bako para sa misyon o mga programa pastoral kan saindong parokya.

3. Mga maraot na elemento siring kan mga mandurukot asin snatchers na minagibo kan saindang krimen sa mga matawo asin surusuan na lugar.
Pakireport tabi tulos sa saindong padi, o mga midbid nindong aktibo sa parokya, kun may nahiling kamong naka-sutana na naglilibot sa laog kan campo santo asin naghahagad nin donasyon katukal nin pamibi asin bendisyon. Dai tabi iyan gigibohon nin tunay na padi o seminarista - sinda pwedeng mahiling nindo na maglibot sa campo santo asin magwirik nin agua bendita sa gabos, alagad dai mapondo sa manaro-sarong lulobngan para maghagad nin donasyon sa mga nakabantay. Kun makusog an saindong suspetsa na may nag-iimpostor na padi, maghagad nin tabang sa mga pulis na nakabantay sa campo santo, dangan ireport an sitwasyon sa saindong parokya.

Sarong matoninong asin makahulugan na selebrasyon kan Todos los Santos asin Todos los Muertos satuya gabos.