24 December 2010

Mga Saradit na Kristiyanong Komunidad

HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 24, 2010


Hilngon ta an mga karakter sa mga pagbasa ta ngonyan na aldaw. Enot si David, hade nin Israel. Dangan si Zacarias, ama ni Juan Bautista na sa ebanghelyo nag-awit nin pag-omaw sa Kagurangnan nin huli ta sinda nagin paladan.

Ano pa an mahihiling niato? An mga paladan palan kan Kagurangnan, hinahagadan Niya na pararomon an pagtubod. Sa paagi ni propeta Nathan, ipinahayag ki David an kabotan kan Dios na ipagibo an templo, an simbolo kan presensya kan Dios sa tahaw kan banwaan.

Si Juan Bautista na inaawitan ni Zacarias, hahagadan man kan Kagurangnan pag-abot kaini sa tamang edad nin sarong dakulang partisipasyon sa Saiyang plano. Susog sa awit kan saiyang Ama, si Juan “aapodon na propeta kan Orog Kahalangkaw: ta mangengenotan siya sa atubang kan Kagurangnan sa pag-andam kan saiyang dalan.”

23 December 2010

An Pamilya: Sadit na Simbahan


HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 23, 2010


An satong ebanghelyo ngonyan iyo an istorya kan pangaki ki Juan. Bago siya nagin Bautista, pinakaorog sa mga propeta asin boses na nagkukurahaw sa kadlagan, siya man saro ngunang omboy, nagdulot nin labi-labing kaogmahan sa saiyang mga magurang asin ngangalasan sa saindang pagtaraning.

1. An pamilya sadit na Simbahan. An pamilya ni Zacarias, Isabel asin Juan an saro pang pamilyang ipinapamidbid sato sa Adviento. Angay na marhay sa tema kan satong Misa ngonyan: “An Pamilya bilang Sadit na Simbahan”. Siring sa dakulang komunidad nin mga nagtutubod, an Simbahan sa pamilya o iglesia domestica, igwa man nin komunyon asin misyon.

Kan nginaranan ni Zacarias an saiyang aki na Juan, pinahayag niya man an dakulang katotoohan manungod sa satong Dios: “mabalaog si Yahweh”. Si Yahweh an burabod nin komunyon kan pamilya. Asin base sa mga elemento kan istorya, an pamilya ninda tinawan man nin mahalagang misyon: tabangan an kinaban sa pag-andam sa pag-abot kan Aki kan Dios.

22 December 2010

An Pangapodan sa Pagbago
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 22, 2010


Kan mga nakaaging aldaw naghorop-horop kita sa tema kan Simbahan bilang komunyon sa misyon. Bilang komunyon kita nahihirasan kan buhay kan Dios. Boot sabihon kan misyon hinihiras ta man sa iba an buhay na itinao sato kan Dios tanganing an kaligtasan makamtan nin kagabsan.

Tangani na mangyari an kapanoan kan satong komunyon asin misyon, may mga bagay na kaipuhan nguna mangyari. Saro sa mga ini iyo an pagbago kan satong sadiri pasiring sa tunay na katalingkasan.

21 December 2010

An Mga Esensyal na Karakter kan Bagong Ebanghelisasyon
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 21, 2010


An istorya kan satong ebanghelyo ngonyan na aldaw manungod sa pagsungko ni Maria sa harong kan pinsan niyang si Isabel para antabayan siya sa saiyang nagraraning pangaki. An istoryang ini midbid ta bilang an Visitacion, an ikaduwang Misteryong Maogma sa Santo Rosaryo. Digdi man sinambit ni Isabel an mga tataramon sa satong pamibi: "paladan ka sa mga babae gabos, asin paladan an saimong aking si Jesus".

Magayon na alegorya ini sa tema kan ebanghelisasyon. Si Maria dara an Tataramon sa saiyang tulak nagsungko sa pagtabang sa mas nangangaipo kisa saiya. Kan mahiling siya ni Isabel, tulos namidbidan siya asin an saiyang darang Marhay na Bareta, mala ngani pati an aki sa laog kan saiyang tulak naglukso man sa kaogmahan.

20 December 2010

An Misyon kan Simbahan


HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 20, 2010


Sa ebanghelyo ngonyan pig-iistorya an pagbareta kan anghel ki Maria na pinili kan Kagurangnan na magin ina kan Saiyang Aki. Aram ta na an simbag ni Maria: "mangyari man lugod susog sa saimong tataramon".

Nagkapirang bagay an magayon tawan na atensyon sa pamilyar na istoryang ini. Enot, an dakulang plano nin Dios para sa satong kaligtasan. Ikaduwa, an partisipasyon nin tawo digdi. Dangan, yaon man an enot na initiatibo hale sa Dios; asin an simbag nin tawo sa initiatibo kan Dios.

19 December 2010

The Annunciation to Joseph

HOMILY
4th Sunday of Advent - A

Readings: Is 7:10-14; Ps 24:1-2,3-4,5-6; Rom 1:1-7; Mt 1:18-25


"Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ."

We begin with the old embolism said after the Lord's Prayer at Mass. Embolism means an interpolation. This short prayer amplifies and elaborates on the implications of the Lord's Prayer. I begin with this note because this prayer may sum up the message of the readings this Sunday.

Our Gospel story is centered on the birth of Jesus, but a good part of the passage is spent on how Joseph dealt with the news of the Incarnation. Here is the story of the Annunciation to Joseph. It starts with a man filled with anxiety.

Mga Fundamental na Katongdan kan Simbahan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 19, 2010
Ikaapat na Domingo kan Adviento


An babasahon hale sa ebanghelyo ngonyan na Domingo pareho kan sa kasuodma: susog ki Mateo, manungod sa pagpahiling kan anghel ki San Jose sa pangaturugan. An halipot na paliwanag kaini iyo na iba an cycle kan mga babasahon na ginagamit para sa Domingo, iba man para sa ibang aldaw kan semana. Kaya minsan, siring ngonyan, nagkakasunodan na magkapareho an babasahon.

An tema kan satong Misa de Aguinaldo manungod sa mga fundamental na katongdan kan Simbahan. Ini iyo an pagkapadi, pagkapropeta asin pagkahade. Sa enot na pagbasa an istorya manungod sa pag-oolay ni Hadeng Ahaz asin Propeta Isaias. Nagtatao nin insght an istorya manungod sa papel na ginagampanan kan hade asin propeta sa suanoy na Israel.

Mga Tanda nin Comunion sa Simbahan

HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 18, 2010


Aram ta baga an Anunciacion, ini an pagbareta ni anghel Gabriel ki Maria na sya magigin Ina ni Jesus. Pero aram nindo na igwa pa nin ibang anunciacion na manungod sa pagkamundag si Jesus?

Si Gabriel nagpahiling man ki Zacarias asin nagbareta na siya asin an saiyang agaom magkakaigwa nin aki sa saindang pagkagurang. An mga anghel nagpahiling man sa mga pastores asin nagbareta kan inaki na Paraligtas kan kinaban. Pwede man masabing may pasabong na itinao sa mga mago, alagad ini bako sa direkta hale sa mga anghel kundi sa paagi kan saindang pag-aadal. Ngonyan na aga, nadangog niato an istorya kan saro sa mga anunciacion na ini: an pagpahiling kan anghel ki Jose sa saiyang pangaturugan.

Mga Nibel nin Comunion sa Simbahan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 17, 2010


Ano daw an marhay na bareta hale sa pagpresentar kan sarong lista nin mga pangaran? Sa pinakaenot na mga versos sa Bagong Tipan piglista ni Mateo an mga ninuno ni Jesus poon ki Abraham. Duwang bagay an pwede niatong maguno digdi:

Enot, ini pagpamidbid na an Dios nagin tunay na tawo. Siya nagin uya sato. Kapamilya Siya kan kapag-arakian hale ki Abraham.

Ikaduwa, an Dios nagin miembro kan Piniling Banwaan, Siya an sentro kan saindang kasaysayan. Tuyo kan Dios na gamiton an komunidad nin mga nagtutubod para sa satong kaligtasan.

15 December 2010

Simbahan bilang Pakisumaro sa Plano nin Kaligtasan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, 16 Disyembre 2010


Sa pagpoon niato kan mga Misa de Aguinaldo, an satong paghorop-horop gibohon tang introduccion kan nagkapirang mahalagang okasyon sa satong rona:

Enot, syempre an Pasko kan Pagkamundag ni Jesus. An satong mga Misa de Aguinaldo, mga Misa novenario sa pag-andam sa celebracion kan Pasko. Boot sabihon sa lambang pagsimba niato, mawot niatong mas lalong iayon an satong mga espiritu sa espiritu kan Pasko. An mga karakter sa mga istorya sa ebanghelyo na madadangog ta sa mga Misang ini, mga pagirumdom asin guia niato kun pa'no magkakanigong sabaton si Jesus sa Pasko. Orog sa mga karakter na ini iyo sa Virgen Maria asin Juan Bautista.

12 December 2010

Rejoicing in Hope

HOMILY
3rd Sunday of Advent – A – 12 December 2010

Readings: Is 35:1-6; Ps 146:6-7, 8-9, 9-10; Jas 5:7-10; Mt 11:2-11


It’s 13 days to go before Christmas, and we get a feel of Christmas joy in the liturgy this Gaudete Sunday.

Gaudete comes from Phil 4,4-6, which is the introduction to the Mass today: “Gaudéte in Dómino semper.” “Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Your kindness should be known to all. The Lord is near. Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.”

1. Rejoicing in Hope

10 December 2010

A Very Glee Christmas without Christ


This is the second time I commented on what has become one of the most popular TV shows in recent years: Glee. The first time I commented it was about the show getting a Catholics in Media Award for promoting Catholic values. It's not that I don't like the show. In fact, I have watched all its episodes. I have become a Gleek myself on the very first episode of season 1.

I recognize the positive and overwhelming influence the show has on people all over the world. That's why I find it important to speak up when it appears to misprepresent the faith that is part of the popular culture that provides its setting, inspiration and audience.

07 December 2010

Is there a fake Mass wine going around?

There are reports coming in from parishes in the diocese about suspicious Mass wines going around. The suspicion particularly refers to the new batch of Mompo Mass Wines, arguably the most popular brand in the Philippines, and in many places, the only available one.

For good measure, we compared the new and the old. See the picture on the left. The new one tastes different, the liquid looks lighter, the bottle is a bit taller and more slender, and the labelling is markedly different as well. Not surprisingly suspicions are raised as to whether the new Mompo adheres to the standards of proper Mass wines.

06 December 2010

Change Your LifeHOMILY
2nd Sunday of Advent – A – 5 December 2010

Readings: Is 11:1-10; Ps 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Rom 15:4-9; Mt 3:1-12


The readings this Second Sunday of Advent are chockfull of contradictions: a shoot sprouting from a stump; wolves and lambs living in peace; and prophets preaching in the same vein about God’s offer of hope and warning of judgment.

The Stump of Jesse. Let’s begin with the stump. It is what remains of a cut tree. As a symbol, it evokes loss, faded glory and desolation. It is the symbol of the house of David whose lineage was assured kingship over Israel through generations. Generations of bad kings and corrupt rule have reduced the once proud and mighty house of David to a stump.