19 December 2010

Mga Nibel nin Comunion sa Simbahan
HOMILIA
Misa de Aguinaldo, Disyembre 17, 2010


Ano daw an marhay na bareta hale sa pagpresentar kan sarong lista nin mga pangaran? Sa pinakaenot na mga versos sa Bagong Tipan piglista ni Mateo an mga ninuno ni Jesus poon ki Abraham. Duwang bagay an pwede niatong maguno digdi:

Enot, ini pagpamidbid na an Dios nagin tunay na tawo. Siya nagin uya sato. Kapamilya Siya kan kapag-arakian hale ki Abraham.

Ikaduwa, an Dios nagin miembro kan Piniling Banwaan, Siya an sentro kan saindang kasaysayan. Tuyo kan Dios na gamiton an komunidad nin mga nagtutubod para sa satong kaligtasan.

Balikan ta ki diit an kasaysayan. Kan inapod kan Dios si Abraham, tinawan niya ini nin panuga na siya magigin ama nin mga nasyon. Kan inapod kan Dios si Moises, ini sinugo niya na magligtas kan Saiyang banwaan sa kaoripnan sa Ehipto. Minukna kan Dios an Piniling Banwaan asin nakipagtipan sainda. Kan dumatong si Jesus, nagmukna man Siya nin komunidad sa palibot Niya. Kan magsakat si Jesus sa langit, nagwalat Siya nin komunidad nin mga nagtutubod na sinugo Niya para ibalangibog an Marhay na Bareta sa gabos na tawo. AN komunidad na tinogdas ni Jesus iyo an satong Simbahan, an bagong Piniling Banwaan.

1. An Simbahan bilang Comunion

Ano an paghiling ta sa Simbahan? Sabi sa Katekismo (#772) "It is in the Church that Christ fulfills and reveals his own mystery as the purpose of God's plan: "to unite all things in him" (Ef 1,10). An pagtiripon kan Simbahan iyo an banhi kan pagkaboronyog kan bilog na katawohan pasiring ki Cristo. An apod sa paghiling na ini iyo an Simbahan bilang Comunion.

Sabi kan teologong si Cardinal Avery Dulles, SJ, sa saiyang librong "Models of the Church", an comunion sa sarong sociological group yaon sana sa dimensyon na "horizontal", boot sabihon manungod ini sa maray na pag-iribanan nin mga tawo. Alagad an pagkakaiba kan Simbahan iyo an pagdagdag asin pagkaorog kan dimensyon na "vertical", boot sabihon an satong pagkasararo minagikan sa buhay kan Dios na padagos na pinapamidbid sa sato sa paagi ni Cristo na nanitawo, sa kapangyarihan kan Saiyang Espiritu.

Sa comunion nin mga nagtutubod, si Cristo an pinakasentro. An Santo Papa na Saiyang representante sa daga, an sentro nin pagkaboronyog kan Simbahan sa kinaban. Siring man an obispo an sentro nin pagkaboronyog sa diyosesis. Alagad bako boot sabihon kaini na hibaba an dignidad kan mga laiko sa Kahadean kundi igwa kita nin kanya-kanyang papel asin katungdan digdi, susog sa mga karisma o balaog na itinao sato kan Espiritu. Sabi ngani ni San Agustin: "For you I am a bishop, with you I am a Christian."

Sabi ni San Pablo sa Rom 12,6-8: "Igwa kita nin manlaen-laen na karisma susog sa grasya na itinao sato: kun propesia, gamiton ta iyan susog sa sukol kan pagtubod; kun paglingkod, sa paglingkod; kun an saro maestro, sa pagtukdo; kun parasadol, sa pagsadol. An paraambag, sa bolanos na boot; an pamayo, sa kaigotan; an naggigibo nin mga gibong-herak, sa kasalinggayahan.”

2. Manlaen-laen na Modelo nin Pagigin-Simbahan

Apesar sa pagiging Comunion kan mga nagtutubod, may lima pang modelo nin pagiging-Simbahan an prenesentar ni Cardinal Dulles: an Simbahan bilang Institution, Sacrament, Herald, asin Servant.

An bako magayon: mas naglalataw sa kadaklan na beses an modelo kan Simbahan bilang sarong Institution, nin huli kan mga nahihiling na mga istruktura asin hierarkiya, mga policias asin reglamentos kaini. Marhay an modelong Institutional sa pagpahiling kan kusog asin pagkaboronyog kan Simbahan, alagad an pagpapaorog kaini kisa sa ibang mga modelo o perspektibo, magdadara sato sa pagigin "rigid, doctrinaire asin conformist", susog ki Cardinal Dulles. An modelong Institutional bako dapat an pinakalataw na modelo kundi an integrasyon kan mga positibong kontribusyon kan lambang modelo iyo an magbibilog kan sarong komprehensibong modelo kan Simbahan.

3. An Simbahan asin an Kahadean

Bako perpekto an satong Comunion sa Simbahan. Pagtiripon man kita nin mga parakasala. Alagad dai minatapos sa kasa'lan an satong istorya. Kita mga pinatawad kan Dios asin ilinigtas sa kaoripnan nin kasalan. Siring kan suanoy na Piniling Banwaan na naglakbay nin halawig na panahon sa disyerto, kita man naglalakbay pasiring sa kabilogan kan Saiyang Kahadean.

May saro daang puro-pilosopo na habo maglaog sa Simbahan minsan pig-imbitaran na kan saiyang Kura Paroko. Sabi niya: "Kadakul kaya ngaya dyan nin mga hipokrito, mga parakasala, mga tsismoso asin tsismosa." Sabi kan saiyang Kura: "Dai ka mamroblema, pirmi kita may lugar sa saro pa."

Ano an mga hinahagad sato bilang mga kaayon kan Comunion tang ini?

Enot, magpangadie para sa lambang saro, asin magsimba nin regular. Ini an paagi para mamantenir an satong koneksyon sa Dios asin kapwa Kristyano.

Ikaduwa, anuman na mga kakayahan o karahayan na yaon sato biyaya gikan sa Dios, kaya kaipuhan na ihiras ta para sa pagmukna kan komunidad.

Ikatolo, padagos kitang maghingowa para sa ikakarahay asin pagkaboronyog kan satong Simbahan na naglalakbay pasiring sa pagbilog kan Kaheadean kan Dios.

No comments:

Post a Comment