05 May 2006

how do you solve a problem like ALECO?

tomorrow, 6 may, is the election of the new board of directors of our aleco (albay electric cooperative). though only a small segment of our province's population will get to exercise their right to vote (only registered members, i.e., those whose name appears on the bill), we have been actively promoting and giving it extensive media exprosure.

aleco is saddled with so many problems - technical, personnel, financial (a whooping P865M debt, and counting). 2 times napocor threatened to cut the province's power supply, it was assuaged by the appeals and assurances of both the governor and the bishop. this election is recommended by our original SAC consultants commissioned by NEA (at present, some of them hold key temporary posts in the management of aleco) and by some of the province's leaders as one of the major steps towards solving the coop's problems.

what has happened to aleco? imagine. more than a decade of systemic, endemic, wanton graft and corruption. positions dispensed as political favors - result: overstaffed, lots of unnecessary and inefficient workers, enormous retirement benefits, and several court cases filed by employees, former and present. NEA inspectors wined, dined and womened. antiquated facilities. 21% systems loss (way above the 14% industry standard). only 63% collection efficiency (way below any standards) - that's 37% uncollected electric bill! clear and simple mismanagement.

in short, aleco was runned and runned down like a regular gov't agency. but unlike a gov't agency backed-up by a huge network with deep source of funds that can remedy the regular foul-ups it commits, aleco has none such backing. it stands on its own, on the discretion of its managers and directors, and the support of its coop members.

the election is so important that the bishop was compelled to make a radio message last week, his first since assuming his post in legazpi, urging the members to vote and the people to be concerned, as well as assuring the public that the election would push through (against the attempts and rumor-mongering of one atty. olaybal, a former member of the board, to stop the elections for reasons of his own). last sunday, in all the parishes and sunday masses in the entire diocese, the homily was this election and aleco's problems. here's the homily which our office prepared:

HOMILIA PARA SA PAG-ANDAM SA ELECCION
KAN BAGONG BOARD OF DIRECTORS KAN ALECO
Ikatolong Domingo Pakalapas (30 Abril 2006)

Sa ebanghelyo ngonyan padagos kita sa pagsubaybay
sa mga pangyayari matapos an Pagkabuhay-liwat ni JesuCristo.
An ebanghelyo manunungod sa istorya kan mga disipulo
na nagkakatiripon sa sarong kwarto, sarado an pintuan,
nagdadarangog sa istorya kan duwang disipulo
na nakaibahan si Jesus sa dalan pasiring sa Emmaus
alagad dai ninda tulos namidbidan,
kun bako sa pagbaak kan tinapay.
Mantang naghuhuroron sinda manunungod kaini,
biglang nagpahiling sainda si Jesus.
Nagkatarakot sinda asin naghurona
na nakakahiling sinda nin multo.
Alagad an pagkatakot nasanglean
nin katoninongan asin kaogmahan
Lalo na kan si Jesus maghapot:
“Ano lamang an isirà ta dyan?”.
Asin naliwanagan an saindang kadikloman
kan namidbidan na ninda saiya.

Uya pa saiya an hawak na “nagkakakan” alagad dai na magagadan
nin huli ta dinaog na niya an kagadanan siring man an kasalan.
Ipinaliwanag man ni Jesus sa mga disipulos na nasa Kasuratan
an bilog na plano nin Dios manungod sa kaligtasan nin tawo.
Sa Banal na Kasuratan masasabotan niato
na an Dios igwa nin plano sa tawo:
boot niyang makaligtas kita sa karatan
asin makasaro sa bagong buhay huli ki Cristo.
An kaligtasan asin bagong buhay na ini
para sa bilog na tawo – hawak asin kalag –
na magmumuraway, huli sa saiyang gracia, sa huring aldaw.
An kaligtasan nin Dios huli ki JesuCristo
kaligtasan para sa hawak asin sa kalag.

Ngonyan na Domingo, kaming mga padi kan dioceses
igwa nin boot ipaaram saindo –
nagpagdesisyunan mi na tabangan an satong katawohan
na maaraman asin maliwanagan sa sarong dakulang problema
na pinaghahampang ta sa ngonyan –
an satuyang Albay Electric Cooperative o ALECO.
Tibaad magngalas kamo kun nata ta pinaggigibo mi ini.
An rason iyo na an ALECO nakakaapekto
sa karahayan kan gabos na Albayano.
Sa pagpadagos kan misyon nin kaligtasan ni Jesus,
an Simbahan kaipuhan na magmakulog sa karahayan
asin kapakanan kan bilog na tawo – kalag asin lawas.

An problema ta iyo ini: an ALECO igwa nin dakulaon na utang:
maabot 800 MILYON DE PESOS
sa NAPOCOR asin sa iba pang pinagkakautangan.
Kan Abril 2004 diit na kitang putulan nin kuryente kan NAPOCOR
nin huli ngani sa dakulang utang na ini kan ALECO.
May 200 na empleyado kan ALECO an nagrani sa Obispo
asin naghagad nin tabang. Dara ninda an suporta
kan National Electrification Administration o NEA
Nin huli ta para man sana ini sa karahayan kan kagabsan,
an Obispo kan Legazpi kaidto, si Msgr. Jose Sorra,
inako an dakula asin mapagal na trabahong ini.
Kaya an Simbahan, sa paagi kan Social Action Center (SAC),
nagtatabang na sa paghanap nin solusyon
sa problema kan ALECO poon kaidto.

An problema kan ALECO dakulang gayo.
Alagad dikit saná an magiginibo
hanggang dai pa natatawan nin solusyon
an sarong aspeto kan problema kaini.
Ini an ELECCION kan BAGONG BOARD OF DIRECTORS.

Sa katunayan, nag-expire na an termino
kan gabos na miembros kan Board.
Kaya kun igwa pa man ki miembro kan Board na natatadà,
an saiyang termino haloy nang nag-expire,
kaya dai na man talaga nin Board
na nag-aatendir sa mga pangangaipo kan ALECO.

Ini an satuyang gigibohon sa maabot na Mayo 6 asin 7:
An MAG-ELIHIR KAN BAGONG BOARD OF DIRECTORS.
Boot ming ipaaram na an Board of Directors kan satong ALECO
importanteng gayo sa solusyon kan satuyang problema.
Sinda an naggigibo kan mga policia
asin nagmamangno/supervise sa pagpadalagan kan mga ini.
Sinda an naggigibo kan mga importanteng desisyon
sa ngaran kan gabos na consumidores asin miembros kan ALECO.
Kaya kaipuhan tang makaelihir nin MARHAY
asin MATANOS na BOARD OF DIRECTORS.
Boot sabihon kaipuhan tang magpili
nin sarong miembro kan Board para sa satong distrito
na igwa kan mga minasunod na qualificacion:

Enot, igwa nin KAKAYAHAN (competence)
– moral asin profesional.
May pagkaaram sa mga bagay na tecnical
manunungod sa pagpadalagan (management)
nin sarong dakula asin sensitibong serbisyo.
Siring man tatao magdesisyon
susog sa prinsipyong makaDios asin makatawo.

Ikaduwa, igwa nin INTEGRIDAD; boot sabihon maimbod
sa pagsabuhay kan saiyang identity (pagkamidbid sa sadiri)
bilang aki nin Dios asin parasunod ni Cristo.
An siring na tawo midbid na matanos
asin matitiwalaan (just and trustworthy)
sa mga presente o nakaagi na niyang trabaho, negosyo o posisyon.
Bakong kurakot, abusado sa poder, mabisyo, o mahabon.

Ikatolo, Pinapaorog an karahayan nin kagabsan (common good).
Kaipuhan na an Board of Directors igwa nin kusog nin boot
na daogon an makasadiring interes,
o interes kan pamilya, o mga suportadores,
na kontra sa karahayan kan kadaklan o kan kagabsan.
Siring man, may political will na magdesisyon
asin mag-implementar kan mga kaipuhan na reforma
asin pagbabago sa ALECO minsan dificil asin mapagal.

Nangangapodan kami na magkaigwa kita
nin sarong malinig asin honestong pirilian.
Kun igwa nin mamakal nin boto, magtao o magtugâ nin pabor
para botohan an sarong kandidato, maliwanag na tanda ini
na dai ta siya botohan ta mahanap an siring na tawo
nin paagi para makabawi kun manggana.
Siring man, nangangapodan kami sa gabos
na dai maghagad o maghalat nin anuman – kwarta o pabor –
hale sa mga kandidato; ta pagginibo ta ini,
kita na mismo an nagkukurakot sa mga kandidato,
kita an nagdadara sainda na maggibo nin sala,
kita an nagpapasakit sa satong banwaan,
an nagpapagabat kan sadiri tang kamugtakan.

Ini an nagkapirang mga praktikal na kaipuhan
maaraman para sa eleccion sa Mayo 6-7:
1. Aramon kun ika qualificado para magboto
/ taraman su iba na qualificado.
An qualificadong botante iyo su an ngaran nakasurat sa electric bill.
An lista kan mga qualificadong botante nakapaskel
sa opisina kan ALECO asin sa municipio.
2. Aramon kun haen an lugar na pagboborotohan.
Sa satong banwaan/ciudad an polling place
nasa _______________________.
3. Magdara nin valid ID para madali an identificacion.
Magpasiguro man nin kopya kan electric bill
kun saen nakasurat an pangaran. Ballpen siring man.

Tabangan ta an satong ALECO.
Tabangan ta an satong banwaan.
Magpili kita nin MARHAY asin MATANOS
na miembro kan BOARD of DIRECTORS.

Saro sa mga mensahe kan Pagkabuhay-liwat ni JesuCristo iyo ini:
minsan gurano kadificil an buhay,
minsan gurano kagabat o kadakula kan problema,
kaya tang magtriunfo sa kadificilan,
kaya tang makakua nin marhay na solusyon.
Siring na si Jesus nanggana sa karatan asin kagadanan,
sa paagi nin sakripisyo asin pag-atang kan saiyang sadiri,
kita man kayang pangganahan
an dakulang problema kan satong ALECO.

Dios an mag-antabay saindo gabos. Amen.

No comments:

Post a Comment