22 November 2010

Prayer for a Church Renewing


PRAYER FOR THE FIRST LEGAZPI DIOCESAN PASTORAL ASSEMBLY

Loving Father, we thank you for the gift of faith
handed down by the Apostles to generations.
We thank you for the gift of the community of the faithful
that nourishes our growth in Christian life.

As we prepare for our First Diocesan Pastoral Assembly,
we beg You to grant us the grace to seek Your Son in prayer and the Eucharist,
to see His face in our neighbor, and
to proclaim the Good News of salvation to all.

Inspire us to involve ourselves more deeply and actively
in our communion of disciples, that we may fully become
a Church that strengthens families and nurtures the youth,
a Church that empowers the poor and reaches out to the lost,
a Church that cares for creation and helps build our nation,
a Church that journeys toward the fullness of Your Kingdom
by the power of the Holy Spirit,
under the protection of our Mother of Salvation,
through Christ our Lord. Amen.


PAMIBI PARA SA ENOT NA PAGTIRIPON PASTORAL
KAN DIYOSESIS KAN LEGAZPI

Amang mamomoton, nagpapasalamat kami Saimo huli kan balaog nin pagtubod
na ihiniras kan mga Apostoles sa mga kapag-arakian sagkod ngonyan.
Nagpapasalamat kami Saimo huli kan balaog kan komunidad nin mga nagtutubod
kun saen kami nagtatalubo sa buhay Kristiyano.

Sa samong pag-andam para sa Enot na Pagtiripon Pastoral kan Diyosesis,
hinahagad mi na itao Mo samuya an biyaya
na mawoton asin hanapon an Saimong Aki sa pamibi asin Eukaristiya,
mahiling an Saiyang lalawgon sa samuyang kapwa, asin
ibalangibog an Marhay na Bareta nin kaligtasan sa gabos na tawo.

Palaada an samuyang puso na magmaigot na makisumaro
sa samuyang komunyon nin mga disipulos, tanganing kami magin tunay na
Simbahan na nagpapakusog kan pamilya
               asin nag-aataman kan mga kaakian,
Simbahan na nagdadara nin kaligtasan sa mga dukha
               asin naghahanap sa mga nawawara,
Simbahan na nagmamalasakit sa kapalibutan
               asin nagtatabang sa pagmukna kan banwaan,
Simbahan na naglalakbay pasiring sa kapanoan kan Saimong Kahadean,
sa kapangyarihan kan Espiritu Santo,
sa irarom kan pangataman kan samuyang Ina nin Kaligtasan,
huli ki Kristo na samong Kagurangnan. Amen.

No comments:

Post a Comment