09 May 2010

Sermon manungod sa Eleksyon


HOMILIA
Ika-6 na Domingo sa Panahon kan Pagkabuhay-Liwat – 9 Mayo 2010

Mga Pagbasa: Gibo 15:1-2, 22-29; Ps 67:2-3,5,6,8; Kap 21:10-14, 22-23; Jn 14:23-29


Pagbasa kan Binikol na Surat-Pastoral kan CBCP manungod sa Eleksyon

Kan 2004, sa pag-aadal kan SAC na “Albay Pulse”, 72.8% kan mga hinapot an nagsabing tinangro sinda nin lagay o sample ballot na may paipit. Sa mga tinangro, 4 sa 5 an uminako kan kwarta, asin labi sa kabanga an buminoto man nanggad sa kandidatong nagtao sainda nin kwarta.

Sabi kan sarong para-tricycle, “Maski siisay an manggana, para-tricycle man giraray ako, kaya maboto ako sa pinakahalangkaw magtao.” Pano ta daw ini masisimbagan? O baka ngani kumbinsido pa kita kaini.

Dagdagan ta pa. Pira sato an nakadangog na kan linyang ini para ipaliwanag kun nata nangyayari an barakalan nin boto sa eleksyon? Baka ngani nagamit ta na man an saro o nagkapira sa mga ini:

1. Akoon mo na ta an kwarta sa bulsa, an boto sa balota.
2. Maski iboto ko su maray, su makwarta magana man giraray.
3. Su kwartang nakua, binakal ko ki para sa pamilya.
4. Dai man ki mangyayari sa prinsipyo pag-tios an tawo.
5. Kun dai ko kuahon, kanogon sana ta su lider an mabulsa.
6. Para saro-saroe man sana an boto ko.
7. Parte na iyan kan satong eleksyon, pabayae na.
8. Ano man kun tawan ako ki kwarta, iboboto ko man sya talaga.
9. Dipisil magsayuma ta tibaad makulgan an boot kan iba.
10. An dai minaako sa grasya, nabubuta.

Sabi kan satong Ebanghelyo ngonyan na Domingo: “An siisay man na namomoot sako, minaotob kan sakong tataramon, asin an sakong Ama kamomotan siya, asin kami mapasiring saiya asin mag-eerok kaiba niya” (Jn 14,23).

Siring man: “An parasurog, an Espiritu Santo, na ipapadara kan Ama sa ngaran ko, magtotokdo saindo kan gabos asin mapagirumdom saindo kan gabos na sinabi ko” (Jn 14,26).

Sa hiling nindo tugot daw an tataramon asin an Espiritu kan barakalan nin boto? Kun dai, nata ta ginigibo ta pa ini? Garo baga ka-naïve man na kahapotan. Garo baga dai na ini mawawara. Mga tugang, kun nagtutubod ka kan kapangyarihan kan Dios na nagpatalingkas sa mga Israelitas sa kaoripnan sa Ehipto, na nagbanga kan dagat tanganing makaagi sinda, na nagtao nin paghiling sa mga mata, pagbulong sa mga may helang, buhay sa mga gadan – kun nagtutubod ka kan gabos na ini – dai nin dahilan para magduda na pwede pang mabago an sitwasyon. Alagad boot kan Dios na kaiba kita sa pagbago kan satong kamugtakan.

May sinasabi an Espiritu satuya ngonyan na aldaw. Gusto nindong madangog? Boot niyang ipasabot kun nata an “sadit” na bagay na ini asin nagpapaogma sato sa presenteng aldaw, may dakulang epekto sa satong futuro.

1. Ano sa hiling nindo an natatangadan kan satong kaakian manungod sa eleksyon asin demokrasya? Magdadarakula sinda na an halaga kan eleksyon mapresyohan an boto ninda. Anong klaseng paghiling sa demokrasya asin pagiging ciudadano an makukua kan maabot na henerasyon? Anong klaseng demokrasya asin pagka-Pilipino an isasabuhay ninda pagsinda naman an nagpapadalagan kan satong nasyon.

2. Cade vez minaako kita, o mas maraot minahagad, nin kwarta sa kandidato pigpapadisganar ta an sarong grupo nin mga tawo na mag-entra sa serbisyo publiko. Siisay an mga ini? An mga may marhay na kamawotan, mga may kakayahan na mamayo, may pagmakulog sa banwaan asin may pagpahalaga sa prinsipyo. In short, the best of us. Alagad an mga ini dai na malaog sa pulitika ta daing kwartang pantao. Kun presyohan pa an pagboto ta, siisay na sana an matatada na boot maglingkod sa banwaan ta?

Kan sarong aldaw naka-recibe ako nin text, quote daa hale sa kolumnistang si Alejandro Roces, boot kong ihiras: “Elections are a must in a democracy. But they must be meaningful. They must not only be a change of men, but a change in men.”

An Espiritu kan Dios haloy nang naghahalat na akoon kan banwaan, siring na an dalan sa tunay na progreso asin marhay na pagkabuhay haloy nang naghahalat na satong paglakawan. Ngonyan na eleksyon, apesar sa pagpili kun sairisay na mga kandidato an satong bobotohan, igwa pa nin duwang pagpili na kaipuhan tang gibohon: kun maotob kan tataramon kan Dios o dai; kun madangog sa Espiritu Santo o dai; kun malakaw sa tamang dalan o dai. Yaon sato an desisyon.

Vote wisely.

No comments:

Post a Comment