30 May 2007

Pinoy Voters' Academy (PVA) - Legazpi Edition // Session 3: JESUS: BIG BROTHER

Opening Activity: Wish Ko Lang

Isurat sa papel: 3 wishes para sa Lokal na Banwaan, 2 wishes para sa Banwaan na Pilipinas.

Tryad: Maggrupo sa 3 asin mag-iristoryahan kan sadiring mga wishes.

Big group: Tiponon asin i-rank an top 5 o 10 wishes.

Konklusyon: Magagayon an satong mga pangatorogon para sa satong banwaan. Ano daw an pwede tang gibohon para mangyare an mga ini? Ano an mga nakakaulang para makua ta an satong mga kamawotan? Bilang mga Kristyano, igwa kita nin mas makusog na rason kun nata importante an pagboto nin responsable.

Talk: Mt 25,31-46:Ang Text sa Likod ng Halalan

Pagbasa sa Evangelio susog ki San Mateo.

Pag-omawon ka, Kagurangnan.

Pagdatong kan Aki nin Tawo sa saiyang kamurawayan, asin kan mga anghel na kaiba niya, matukaw siya sa trono nyang mamuraway. Titiriponon sa atubangan niya an gabos na nasyon; asin susuruway-suway sinda siring kan pagsuruway-suway kan pastor kan mga karnero sa kanding, asin papatindogon niya an saiyang mga karnero sa saiyang tuo, alagaad an mga kanding sa wala.

Dangan masabi an hade sa mga nasa tuo niya: “Madya, mga paladan kan sakong Ama; manaha nindo an itinagama saindong kahadean puon muknaon an kinaban. Ta nagugutom ako, asin saindong pinakakan; napaha, asin pinainom;dayuhan, asin pinadagos; huba, asin ginubingan;naghehelang, asin dinalaw; ibinilanggo, asin sinungko.”

Dangan masimbag saiya an mga maimbod, na an sabi: “Kagurangnan, kasuarin mi ika nahiling na nagugutom asin pinakakan nyamo, o napapaha asin pinainom nyamo? Kasuarin mi ika nahiling na dayuhan asin pinadagos nyamo, o huba asin ginubingan nyamo? Kasuarin mi ika nahiling na naghehelang o nabilanggo asin samong sinungko?” masimbag an hade asin masabi sainda: “Sa katotoohan nagsasabi ako saindo: An ano man na ginibo nindo sa saro kaining mga tugang kong urog kasadit, sa sako nindo iyan ginibo”.

Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala: “Rumayo kamo sako, mga maraot na tawo, pasiring sa kalayo na daing kataposan, na inandam para sa Diablo asin sa saiyang mga anghel!Ta nagutom ako, asin dai nindo ako pinakakan; napaha, asin dai pinainom;dayuhan, asin dai pinadagos; huba, asin dai ginubingan;naghelang saka nabilanggo, asin dai sinungko.”

Dangan masimbag man sinda, na an sabi: “Kagurangnan, kasuarin mi ika nahiling na nagugutom o napapaha o dayuhan o huba o naghehelang o nabibilanggo asin dai mi ika inasikaso?” Dangan masimbag siya sainda, na an sabi: “Sa katotoohan nagsasabi ako saindo: An ano man na dai nindo ginibo sa saro kaining urog kasadit, dai nindo iyan sa sako ginibo”. Mahale an mga ini pasiring sa padusa na daing kataposan, alagad si mga maimbod pasiring sa buhay na daing kasagakoran.”

Marahay na Bareta nin satong Kagurangnan.

Pag-omawon ka, Kristo.


Talk: Jesus Big Brother: Eleksyon na sa Bahay ni Kuya

1. Sabi sa binasang ebangelyo, sa Ikaduwang Pagdatong ni Jesus, madigdi sya sa paghukom sa gabos na tawo. Mas pa ki Big Brother na nahihiling an gabos na nangyayari sa bahay ni kuya, midbid ni Jesus an bilog tang pagkatawo.

2. An saiyang paghukom, arog kaini: ipapamidbid niya sato kun siisay man nanggad kita susog sa pagkamidbid niya sa sato. Mahihiling ta sa liwanag kan katotoohan ni Kristo an satong mga karahayan asin karatan, mga kakayahan asin kaluyahan, mga pangatorogan asin kakundian.

3. An pinakapunto kan Ebanghelyo iyo ini: kaipuhan maggibo nin marhay sa kapwa para maligtas. Kulang asin kanogon an pagtubod asin pamibi na dai minapasaring sa gibo. An mga gibong herak: pagpakakan sa nagugutom; pagpainom sa napapaha;pagpadagos sa daing estaran; pagtaong-bado sa daing mababado;pakidumamay sa naghehelang; pagsungko sa nabibilanggo.Boot sabihon, obligasyon ta na tabangan an kapwang nasasakitan.

4. Pero bako daw na obligasyon ta man na aramon asin papundohon an mga tawo asin sistema na iyo an mga dahilan kan pagkagutom asin pagkapaha kan satong kapwa? Bako daw na obligasyon ta man na tabangan na mapakarhay an serbisyo publiko kan gobyerno, halimbawa sa health asin edukasyon? Bako daw na obligasyon ta man na surogon an mga biktima nin inhustisya asin karahasan, an mga napepreso dahil sa salang bintang? Boot sabihon, obligasyon ta man na bagohon an sistema o istruktura na dahilan kan pagsakit kan satong banwaan.

5. An eleksyon saro sa mga pinakaepektibong paagi sa pagbago kan satong banwaan. An responsableng pagboto, maaapod na gibong marhay (good works) o gibong herak (work of mercy) na magugustuhan nin Kagurangnan. An daing pagpakiaram asin an pagpabakal nin boto ngonyan na eleksyon, mga “ugaling kanding” na dai Niya naooyonan asin isisingil satuya sa Huring Paghukom.

6. Kumbinsido kamo kaini? Ngonyan, an satong kaipuhan iyo ini: mga tawong mabalangibog kan marhay na bareta nin tamang pagboto. Kaipuhan kan satong banwaan nin mga tawong dai masusupog o matatakot na mapagal, maulukan, o pag-isipan nin maraot, sa paghingowa na mapakarhay an satong banwaan, sa paghigos na mabago an salang kultura kan satong eleksyon. Ika na daw ini?


AN SAKONG PANUGA PARA SA RESPONSABLENG PAGBOTO

Ako si ______________________, residente kan Barangay______________, sa Parokya_______________, Munisipalidad/Syudad nin_____________, Diyosesis nin Legazpi, Probinsya nin Albay, sa sakong maigot na pagtubod na an eleksyon dapat na malinig, maimbod asin nakakatabang sa banwaan, minasumpa na

1. Dai ako mapabakal nin boto o maako nin kwarta hale sa kandidato;

2. Ibabalangibog ko an kahalagahan kan dai pagpabakal nin boto sa sakong mga kapamilya, katood, kamidbid asin sa gabos na boot magdangog;

3. Mahingowa ako na makatabang, susog sa sakong kakayahan, sa pagpakarhay kan satong komunidad asin banwaan.

4. ________________________________________________ .

sa tabang ni Birhen Maria, Nuestra SeƱora de Salvacion asin ni San ___________, Patron kan sakong Parokya, sa balaog nin Mahal na Dios.


________________________
Pangaran
Pirma Petsa

________________________
Saksi

________________________
Saksi

No comments:

Post a Comment